# کمک

خیابان خوابها

   خیابان خوابها   باز بـــوی باورم خـــــاکستریستواژه هـــای دفتــرم خاکستریستپیش از ایــنها حـــال دیگر داشـتمهرچــه میگفتند  بـــــاور داشــتممــا به رنگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید